نگاهی بر وسدید

نگاهی بر وسدید

نگاهی بر وسدید

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال چدن

تحلیل تکنیکال چدن

تحلیل تکنیکال چدن

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال قصفها

تحلیل تکنیکال قصفها

تحلیل تکنیکال قصفها

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال شاخص کل منتهی به 2دی ماه 1398

تحلیل تکنیکال شاخص کل منتهی به 2دی ماه 1398

تحلیل تکنیکال شاخص کل منتهی به 2دی ماه 1398

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال دتماد2

تحلیل تکنیکال دتماد2

تحلیل تکنیکال دتماد2

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال خگستر2

تحلیل تکنیکال خگستر2

تحلیل تکنیکال خگستر2

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال کاوه

تحلیل تکنیکال کاوه

تحلیل تکنیکال کاوه

اطلاعات بیشتر
تحلیل بنیادی کاوه

تحلیل بنیادی کاوه

تحلیل بنیادی کاوه

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال شبندر

تحلیل تکنیکال شبندر

تحلیل تکنیکال شبندر

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال های وب-2

تحلیل تکنیکال های وب-2

تحلیل تکنیکال های وب-2

اطلاعات بیشتر
تحلیل سود 98 فاسمین- کالسیمین

تحلیل سود 98 فاسمین- کالسیمین

تحلیل سود 98 فاسمین- کالسیمین

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال ریشمک

تحلیل تکنیکال ریشمک

تحلیل تکنیکال ریشمک

اطلاعات بیشتر
نگاهی بر وسدید

نگاهی بر وسدید

نگاهی بر وسدید

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال شتران-2

تحلیل تکنیکال شتران-2

تحلیل تکنیکال شتران-2

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال های وب-2

تحلیل تکنیکال های وب-2

تحلیل تکنیکال های وب-2

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال شبندر

تحلیل تکنیکال شبندر

تحلیل تکنیکال شبندر

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال رمپنا-2

تحلیل تکنیکال رمپنا-2

تحلیل تکنیکال رمپنا-2

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال ریشمک

تحلیل تکنیکال ریشمک

تحلیل تکنیکال ریشمک

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال شبریز

تحلیل تکنیکال شبریز

تحلیل تکنیکال شبریز

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال کروی

تحلیل تکنیکال کروی

تحلیل تکنیکال کروی

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال شتران-2

تحلیل تکنیکال شتران-2

تحلیل تکنیکال شتران-2

اطلاعات بیشتر
تحلیل سود خراسان با فرض ازادسازی نرخ اوره داخلی

تحلیل سود خراسان با فرض ازادسازی نرخ اوره داخلی

تحلیل سود خراسان با فرض ازادسازی نرخ اوره داخلی

اطلاعات بیشتر

سبدگردانی چیست؟

در بازار سرمایه، سبد به ترکیبی از اوراق بهادار مختلف گفته می شود که به جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری تشکیل می‌گردد.

دارایی های مختلف از لحاظ ریسک و بازده با یکدیگر متفاوت می باشند که با استفاده از ترکیب همین تفاوت ها در یک سبد می‌توان به سطح مشخصی از بازدهی با ریسک کمتر دست یافت.

سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره در امر سرمایه‌گذاری بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و مقدار سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند

مزیت عمده سبدگردانی در استفاده از توان حرفه‌ای مدیران
و کارشناسان و مشاوره‌های تخصصی در حوزه ی سرمایه‌گذاری است.