بازدهی دوره ای

سبدگردان ایساتیس پویا کیش

شماره ثبت:13702

شناسه ملی:14007805556

سرمایه ثبت شده:120.000.000.000 ریال

   
 
توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی سبدها  

روزانه

1400/04/06

1400/04/07

0.72%

 

هفتگی

1400/04/01

1400/04/07

0.80%

 

ماه گذشته

1400/03/01

1400/03/31

2.30%-

 

3 ماه اخیر

1400/01/01

1400/03/31

7.13%-

 

6 ماه

1400/10/01

1400/03/31

23.37%-

 

9 ماه

1400/07/01

1400/03/31

38.73%-

 

یک سال اخیر

1399/04/01

1400/03/31

22.39%-