تحلیل تکنیکال شبندر

تحلیل تکنیکال شبندر

قیمت در حال حاضر در محدوده PRZ بسیار قوی الگوی BAT قرار دارد. این محدوده ی بسیار مهمی برای این نماد و اکثر نماد های شرکت های پالایشی است. در مبحث الگوهای هارمونیک اگر قیمت بتواند محدوده PRZ را بشکند با یک PREDOMINENT TREND یا به اصطلاح فارسی یک روند قوی و پایدار روبه روست که با توجه به وضعیت بنیادی خوب نماد های پالایشگاهی انتظار بر این است که این اتفاق بیفتد بنابرین عبور قیمت از محدوده  1560 تومان وتثبیت ان یک روند مثبت قوی رو نوید می دهد.