ارزش معاملات بورس تهران به ۲۳۱۷۲۴۶ میلیارد ریال رسید

ارزش معاملات بورس تهران به ۲۳۱۷۲۴۶ میلیارد ریال رسید

طی ۲۱ روز کاری شهریور۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با مرداد۹۹ ، معادل ۳۳- درصد کاهش یافت و از ۳۴۵۲۳۲۶ میلیارد ریال به ۲۳۱۷۲۴۶ میلیارد ریال رسید.

طی ۲۱ روز کاری شهریور۹۹، ارزش معاملات  در مقایسه با مرداد ۹۹، معادل ۳۳-  درصد کاهش یافت و از ۳۴۵۲۳۲۶  میلیارد ریال به  ۲۳۱۷۲۴۶ میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده  از ۲۰۲۳۶۶ میلیون سهم به ۱۸۹۱۴۳ میلیون سهم، معادل ۷- درصد کاهش یافت.

از ابتدای سال تا کنون حجم و ارزش معاملات بازار سهام (م اول و دوم) به ترتیب برابر با ۱۰۹۰۱۲۶میلیون سهم و ۱۴۲۰۶۶۸۶ میلیارد ریال بوده لست.

در شهریور ۹۹ دفعات معاملات بازار با ۴۶- درصد در مقایسه با مرداد۹۹   کاهش یافت و از ۵۸۲۹۴۵۹۵ هزار دفعه به ۳۱۳۰۱۷۲۱هزار دفعه رسید.

ارزش بازار در پایان شهریور ۹۹ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به میزان ۴۸۹۹۰۴۶۶- میلیارد ریال برابر با ۸۲ درصد کاهش یافت و از ۶۰۰۳۵۸۹۱ میلیارد ریال به ۱۱۰۴۵۴۲۵ ریال رسید./سنا