سهامداران

مجموعه ایساتیس پویا

شماره ثبت:13702

شناسه ملی:14007805556

سرمایه ثبت شده:250.000.000.000 ریال

   
 
شماره نام و نام خانوادگی کد ملی / شناسه ملی تعداد سهام فعلی درصد سهام
1 شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا (سهامی عام) 10860150516 28،380،000 47.3
2 سید علی اصغر خبیری 4433062448 5،640،000 9.4
3 مهدی علی خانی مهرجردی 4489747241 6،000،000 10
4 سید علی اصغر هاشمی بافقی 4479639683 3،180،000 5.3
5 سید علی محمد خبیری 4431835474 2،940،000 4.9
6 علیرضا رعیتی شوازی 4432807741 1،260،000 2.1
7 رضا طهرانی 0048566799 8،160،000 13.6
8 سید محمد هاشمی بافقی 4479636889 3،480،000 5.8
9 مهدی حاجی غلام سریزدی 4433432423 960،000 1.6