خدمات

   

شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش متناسب با ذائقه مشتریان،محصولات مختلفی را در قالب انواع حساب های سبد سرمایه گذاری طراحی نموده است تا کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی،با انتخاب یک یا چند نوع از محصولات،بتوانند منابع خود را در اختیار شرکت سبدگردان قرارداده،تا این شرکت با مدیریت حرفه ای و تخصصی منابع از طریق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و متغیر،بتواند بازده مورد نظر مشتریان را متناسب با سطح اطمینان انتخابی آنان تامین نمایند. لازم به ذکر است حداقل مبلغ سرمایه گذاری برای افتتاح حساب سبد سرمایه گذاری 1.500.000.000 میلیون تومان است.

هدف از صندوق مشترک ایساتیس پویای یزد، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌‌ها و مدیریت این سبد و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران است. مدیریت صندوق در صدد آن است تا با پذیرش ریسک معقول، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد.

حداکثر درصد کارمزد روزانه

خالص آورده سرمایه گذار
2درصد تقسیم بر 365  کمتر از 1 میلیارد تومان
5/1درصد تقسیم بر 365  بین 1 تا 3 میلیارد تومان
1 درصد تقسیم بر 365  بالای 3 میلیارد تومان

صندوق سرمایه گذاری ترمه ایساتیس پویا صندوق سرمایه گذاری خاتم ایساتیس پویا صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیرزیست پارسیان